Academic Studies on the Turkish Education of Turks in Bulgaria

Abstract

Language is an integral component of identity, and for minorities the ability to use and receive education in the mother tongue is an important right that allows the transmission of culture, creates kinship, and strengthens identity. This article examines Turkish education access for Turks in Bulgaria by reviewing Turkish academic studies about this topic, in order to identify gaps. This research uses the literature review method to investigate published articles, Master’s and Doctoral theses, books, and reports. Within the scope of this literature review the issue is discussed within the framework of the concepts of bilingualism, mother tongue, education policies, and language policies. This article presents and discusses specific research topics that are not present in the current literature available in Turkish and identifies areas of study to close gaps in the literature.

References

 • Akkaya, N., & İşçi, C. (2016). Akademik Çevrenin İki Dillilik Kavramı Hakkındaki Görüşleri. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2), 328-343. Retrieved from: https://dergipark.org.tr/tr/ download/article-file/224470
 • Aktürk, Ş. (2009). Persistence of the Islamic Millet as an Ottoman Legacy: Mono-Religious and Anti- Ethnic Definition of Turkish Nationhood, Middle Eastern Studies, 45(6), 893-909. Retrieved from: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00263200903294229
 • Alptekin, H., Lika, I., Dağdelen, M. D., & Erdoğu, V. (2020). Bulgaristan Türklerinin Kültürel, Ekonomik ve Siyasi Sorunları, Talepleri, Çözüm Önerileri. Ankara: SETA. Retrieved from: https://setav.org/ assets/uploads/2020/02/R153.pdf
 • Aydoğdu, E. (2011). Bulgaristan’da Türkçe Öğretimi ve İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Ders Kitaplarının İncelenmesi. Master’s Thesis, İstanbul Üniversitesi, İstanbul. Retrieved from: https://tez.yok.gov. tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
 • Bekir, H. (2015). Bulgaristan’da Dil Planlaması Çerçevesinde Anadil Olarak Türkçeye Yönelik Dil Politikaları. Ege ve Balkan Araştırmaları Dergisi, 2(2), 59-68. Retrieved from: https://www.academia.edu/35836690/BULGAR%C4%B0STANDA_D%C4%B0L_ P L A N L A M A S I _ % C 3 % 8 7 E R % C 3 % 8 7 E V E S % C 4 % B 0 N D E _ A N A _ D % C 4 % B 0 L % C 4 % B 0 _ OLARAK_T%C3%9CRK%C3%87EYE_Y%C3%96NEL%C4%B0K_D%C4%B0L_ POL%C4%B0T%C4%B0KALARI_The_Language_Politics_Regarding_Turkish_as_Mother_ Language_within_the_Frame_of_Language_Planning_in_Bulgaria
 • Bekir, H., & Sadık, F. (2017). Bulgaristan Eğitim Raporu. In E. Bay, Türk Dünyasının Eğitim Sistemleri ve Sorunları (pp. 5-58). Ankara: Pegem Akademi.
 • Bolat, M. (2020). Bulgaristan Türk Öğretmenler Birliği (1906‐1933). Tarihin Peşinde, (23), 223‐251. Retrieved from: http://www.tarihinpesinde.com/dergimiz/sayi23/M23_08.pdf
 • Brubaker, R. (2000). Accidental Diasporas and External “Homelands” in Central and Eastern Europe: Past and Present. Reihe Politikwissenschaft Political Science Series (71), 1-19. Retrieved from: https://aei.pitt.edu/32402/1/1208853582_pw_71.pdf
 • Chakar, S. (2001, Ekim 25-26). Bulgaristan’da Türk Dilinin Anadil veya Yabancı Dil Olarak Öğretilmesi. Avrupa’da Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sempozyumu. Retrieved from: https://www. turkceogretimi.com/anadili-ogretimi/bulgaristanda-turk-dilinin-anadil-veya-yabanci-dil-olarakogretilmesi
 • Çakmakçı, İ. M. (2011). Bulgar Yayınlarında ve Eğitim Hayatında “Türk İzleri”. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(2), 89-104. Retrieved from: https://dergipark.org.tr/tr/download/ article-file/321510
 • Çelik, M. E. (2016). Bulgaristan’daki Türkçe Öğretmenlerinin Türkçenin Eğitimi-Öğretimine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(2), 69-81. Retrieved from: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/264270
 • Çelik, M. E. (2020). Dilde, Fikirde, İşde Birlik Aylık Dış Politika Dergisine Göre Türkiye’nin Dış Politika Kaynakları ve Dış Türkler Stratejesi. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 68, 501- 518. Retrieved from: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1383336

Details

Primary Language English
Subjects Political Science
Journal Section Research Articles
Authors

Medine Derya CANPOLAT  This is me
SOCIAL SCIENCES UNIVERSITY OF ANKARA
0000-0002-5248-0320
Türkiye

Publication Date September 30, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 2, Issue 2

Cite

APA Canpolat, M. D. (2022). Academic Studies on the Turkish Education of Turks in Bulgaria . Turkish Journal of Diaspora Studies , 2 (2) , 124-144 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tjds/issue/72870/1182667

total views 181 , views today 1