“Walls”, The Ancient Issue of Humanity: Challenge of Social Work With “The Other”

Abstract

The settled one marginalizes the newcomer and defines the existing problem through them. The first reaction against the other is to set boundaries by building a wall. In the second stage, reached after the walls are formed, there is now the inside and outside of the wall. Then, for the settled, the inside is identified with the good, and the outside with the bad. The starting point of this study is the settled society building walls between newcomers and themselves, and through this, othering them. Therefore, this study aims to show the processes and forms of othering of refugees and immigrants in Turkey. In line with the aforementioned purpose, the phenomenon of othering is examined through the (immigrant) “Natashas” and (refugee) Syrians. In this context, for a two-way practice, it is emphasized that the social worker should not only have a strong social inclusion policy for immigrants, but also raise the awareness of the settled society about othering.

References

 • Akbaş, E. (2019). Conceptual and Theoretical Foundations of Social Work with Asylum Seekers and Immigrants. Theoretical and Practical Aspects of Turkey Refugees, Social Work with Refugees and Migrants (p. 51-64), London: Transnational Press London.
 • Alp, H. (2018). Suriyeli Sığınmacılara Yönelik Ayrımcı ve Ötekileştirici Söylemin Yerel Medyada Yeniden Üretilmesi. Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi. 5(15), 22-37.
 • Arıboğan, D. Ü. (2018). Duvar: Tarih Geri Dönüyor. İstanbul: İnkılap Yayınları.
 • Aslan, Ş. (2018). Sosyal Hizmet Bölümü Öğrencilerinin Okuma Profili Üzerine Bir İnceleme: Yalova Üniversitesi Örneği. [Yüksek Lisans Tezi, Yalova Üniversitesi].
 • Atasü-Topçuoğlu, R. (2019). Avrupa’da Refah Devleti Çözünürken Uluslararası Göç ve Yeni Sağın Yükselişi. Çalışma ve Toplum. ?(61), 941-973.
 • Başdemir, H. (2014). İslam Tarihinde Neden Özgün Bir Siyasi Düşünce Gelişemedi? Liberal Düşünce Dergisi. ?(74), 93-103.
 • Bauman, Z. (2018). Kapımızdaki Yabancılar, (E. Barca, Çev.), İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Beller-Hann, I. (1995). Prostitution and its Effects in Northeast Turkey. The European Journal of Women’s Studies. 2(2), 219-235.
 • Bolgün, C. (2016). Toplumsal Ayrışmalar, İktidar İlişkileri ve Ötekileştirme Süreçleri Üzerine Bir Tartışma. Sosyal Politikanın Cinsiyet Halleri Toplumsal Cinsiyet ve Sosyal Hizmet. Derya Şaşman Kaylı, Fatih Şahin (Der.). Ankara: Nika Yayınevi.
 • Brown, W. (2011). Yükselen Duvarlar Zayıflayan Egemenlik. (E. Ayhan, Çev.) İstanbul: Metis Yay.
 • Bulgurcuoğlu, S.E. & Aykutalp, A. (2021). Medyada “Öteki” Olmak: Sığınmacılara Yönelik Söylemin İnşası ve Yeniden Üretimi. Toplum ve Sosyal Hizmet, 32(2), 483-504.
 • Bullock, S., Brestovansky, M., Lenco, P. (2015). Gençlik Çalışmalarında Sosyal İçerme, Çeşitlilik ve Eşitlik İlkeler ve Yaklaşımlar. Gloucestershire.
 • Cankurtaran, Ö. & Beydili, E. (2016). Ayrımcılık Karşıtı Sosyal Hizmet Uygulamasının Gerekliliği Üzerine. Toplum ve Sosyal Hizmet, 27(1), 145-160.
 • Cılga, İ. (2009). Sosyal Dışlanmanın Dinamiği, Bilimin, Mesleğin Dışlanması ve Öngörüler. Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi. 20(2), 7-26.
 • Coşkun, E. (2014). Türkiye’de Göçmen Kadınlar ve Seks Ticareti. Çalışma ve Toplum. 3(42), 185-206.
 • Çakır, Ö. (2002). Sosyal Dışlanma. Dokuz Eylül Üniversitesi SBE Dergisi. 4(3), 83-104.
 • Dedeoğlu, S. & Ekiz Gökmen, Ç. (2011). Göç ve Sosyal Dışlanma Türkiye’de Yabancı Göçmen Kadınlar. Ankara: Efil Yay.
 • Deniz, A. (2018). Rusya-Türkiye Göç Sistemi: İstanbul’da Karma Evlilikler ve Ulusaşırı Pratikler [Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi].
 • Dilli, Ş. & Özmen, C. (2017). Türk-Rus İlişkilerinde «Nataşa» Algısı. 19-20 Ekim VII. Uluslararası Karadeniz Sempozyumu “Türk Rus İlişkileri”.
 • Dursun, O. (2014). Batı’nın Egemen ‘Kötü-Öteki-Doğu’ Düşüncesinin Pekiştirildiği Bir Alan: Dünya Basın Fotoğrafları Kuruluşu, Yılın Fotoğrafı Kategorisi Üzerine Bir Analiz. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 0(47), 19-50.
 • Erdoğdu, S. & Gökbayrak, Ş. (2006). Sosyal İçerme Belgesinin Düşündürdükleri https://sosyalpolitika. fisek.org.tr/calisma-ve-sosyal-guvenlik-bakanligiavrupa-birligi-koordinasyon-dairesi-baskanligitarafindan-hazirlanan%E2%80%9Csosyal-icerme-belgesi-jimtaslagina-iliskin-goruslerimiz/, (Accessed on 23.12.2018).
 • Ersoy, A. F. & Ala, M. (2019). Suriyeli Sığınmacı ve Mültecilere İlişkin Görüşler: Osmaniye’de Nitel Bir Araştırma, Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 54(3), 1343-1356.
 • Ersöz, E. & Uslu. E. (2012). Doğu-Batı Karşılaşmasında Çatışma, Karmaşa ve Muhtemel Bir Uzlaşma. Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü Dergisi, 0(7), 67-86.
 • Ewing, K. P. (2006). Between cinema and social work: Diasporic Turkish women and the (dis) pleasures of hybridity. Cultural Anthropology, 21(2), 265-294.
 • Gasset, O. Y. (2014). İnsan ve Herkes. (N. G. Işık, Çev.) İstanbul: Metis Yay.
 • Gedik, E. (2010). Almanya’da “Öteki” Olmak, “Öteki” Kalmak. Folklor/Edebiyat, (62), 41-68.
 • Genç, Y. & Çat, G. (2013). Engellilerin İstihdamı ve Sosyal İçerme İlişkisi. Akademik İncelemeler Dergisi. 8(1), 363-393.
 • Goffman, E. (2014). Damga: Örselenmiş Kimliğin İdare Edilişi Üzerine Notlar, (Ş. Geniş, L. Ünsaldı, S. 20 F. Güngör & Ş. Aslan N. Ağırnaslı, Çev.) Ankara: Heretik Yay.
 • Günay, M. (2010). Felsefe Tarihinde İnsan Sorunu. Adana: Karahan Kitabevi.
 • Güneş-Aslan, G. & Güngör, F. (2019). Suriyeli Sığınmacıların Türkiye’ye Göç Sonrası Yaşadığı Sorunlar: İstanbul Örneği. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 11(18), 1602-1632.
 • Güneş, M. (2013). Türkiye’de Siyasal Dergilerde Irkçı-Ayrımcı Söylemler. [Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi].
 • Güney, Ü. & Konak, N. (2016). Bolu’da Suriyeli ve Iraklı Sığınmacılar: Milliyetçilik, Erillik ve Vatandaşlık Temelinde Öteki Algısı, Alternatif Politika. 8(3), 505-535.
 • Habermas, J. (2015). “Öteki” Olmak “Öteki”yle Yaşamak Siyaset Kuramı Yazıları. (İ. Aka, Çev.) İstanbul: Yapı Kredi Yay.
 • Harari, Y. N. (2016). Tanrılardan Hayvanlara Sapiens. (E. Genç, Çev.) İstanbul: Kolektif Yay.
 • Healy, L. M. (2017). No Longer Welcome. Migration Policy and Challenges for Social Work Affilia, 32(2), 247–250.
 • Kartal, B. & Başçı, E. (2014). Türkiye’ye Yönelik Mülteci ve Sığınmacı Hareketleri. Celal Bayar Üniversitesi SB Dergisi, 12(2), 275-299.
 • Koçan, A. & Kırlıoğlu, M. (2020). Suriyeliler ve Sosyal Uyum: Scudder’in Çerçevesinden Bir Değerlendirme. Toplum ve Sosyal Hizmet, 31(4), 1855-1885.
 • Koçyiğit, D. (2017). Batı’yı Kurgulamak-Doğu’yu Sunmak, Doğu’yu Kurgulamak-Batı’yı Sunmak: Oksidentalizm’de Ben ve Öteki. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi. 57(57), (133-160).
 • Morrison, T. (2019). Ötekilerin Kökeni. (C. Demirdöğdü, Çev.) İstanbul: Sel Yay.
 • Mumford, L. (2007). Tarih Boyunca Kent. (G. Koca, T. Tosun, Çev.) İstanbul: Ayrıntı Yay.
 • Napier, N. K. & Taylor, S. (2002). Experiences of women professionals abroad: comparisons across Japan, China and Turkey. The International Journal of Human Resource Management, 13(5), 837–851.
 • ORSAM, (2015). Effects of The Syrian Refugees on Turkey ORSAM Report No: 195.
 • Oyman, R. (2016). Mültecilik Döngüsü İçinde ‘Kadın’ Olma: Toplumsal Cinsiyet Temelli Eşitsizlikler. Sosyal Politikanın Cinsiyet Halleri Toplumsal Cinsiyet ve Sosyal Hizmet. D. Şaşman Kaylı, F. Şahin. (Der.). Ankara: Nika Yay.
 • Özcan, M. (2016). İnsan Felsefesi İnsanın Neliği Üstüne Bir Soruşturma. Ankara: BilgeSu Yay.
 • Özdemir, E. (2017). Suriyeli Mültecilerin Türkiye’deki Algıları. Savunma Bilimleri Dergisi. 16(1), 115-136.
 • Özmen, S. & Erdem. R. (2018). Damgalamanın Kavramsal Çerçevesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 23(1), 185-208.
 • Patel, R. & Moore. J. W. (2019). Yedi Ucuz Şey Üzerinden Dünya Tarihi. (S. Gündüz, Çev.) İstanbul: Kolektif Yay.
 • Polat, F. Ç. & Kaya, E. (2017). Bir Ötekileştirme Pratiği: Türkiye’de Yaşayan Suriyelilere Yönelik Tutumlar. Mersin Üniversitesi SBE. Dergisi, 1(1), 38-48.
 • Said, E. (2008). Şarkiyatçılık Batı’nın Şark Anlayışları. (B. Ülner, Çev.). İstanbul: Metis Yay.
 • Selçuk, S. (2012). Postmodern Dönemde Farklılığın Kutsanması ve Toplumun Parçacıllaştırılması: “Öteki” ve “Ötekileştirme”. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi. 15(2), 78-99.
 • Sevlü, H. (2020). Gündelik Direniş Deneyimleri: Gaziantep’te Suriyeli Kadınlar. K. Biehl, D. Danış. (Der.) Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden Türkiye’de Göç Araştırmaları içinde, ss. 56-80. İstanbul: SU Gender ve GAR.
 • Sheafor, B. & Horejsi, C. (2014). Sosyal Hizmet Uygulaması Temel Teknikler ve İlkeler. (D. B. Çiftçi, Çev.) Ankara: Nika Yay.
 • Shier, M. L., Engstrom, S., Graham. J. R. (2011). International Migration and Social Work: A Review of the Literature. Journal of Immigrant & Refugee Studies, 9(1), 38–56.
 • Şahin Erbektaş, H. (2020). Türkiye’ye Zorunlu Göçle Gelen Suriyeli Kadınların Haklar ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bağlamındaki Deneyimleri. [Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi].
 • Şengül, A. (2007). Edebiyatta Ötekilik Meselesi ve Türk Edebiyatında ‘Öteki’. Karadeniz Araştırmaları. 4(15), 97-116.
 • TDVİA. (1988). https://islamansiklopedisi.org.tr/acem. (Accessed on 23.05.2021).
 • Tekeoğlu, O. (2014a). https://www.yeniasir.com.tr/sarmasik/2014/06/29/rus-kadininin-karadenizdramini-beyazperdeye-tasidi, (Accessed on 03.12.2018).
 • Tekeoğlu, O. (2014b). Türk Sinemasında Nataşalar (Belgesel Film). [Yüksek Lisans Raporu, Beykent Üniversitesi].
 • Tekin, F. (2012). Sınırlar, Bölgesel Kimlikler ve Ümmet Tasavvuru. Milel ve Nihal, 9(3), 157-175.
 • Tekin, F. (2020). Sınırın Sosyolojisi: Ulus, Devlet ve Sınır İnsanları. Ankara: Nobel Yay.
 • Ünal, S. (2014). Türkiye’nin Beklenmedik Konukları: “Öteki” Bağlamında Yabancı Göçmen ve Mülteci Deneyimi. Zeitschrift für die Welt der Türken. 6(3), 65-89.
 • Üstübici, A. (2009). Türkiye’ye Yyönelik Kadın Göçü: Seks İşçileri ve Ev İçi Hizmetlilerin Kişisel Güvenlik Sorunlarını İlişkilendirmek. First Symposium for Young Researchers in Law “Human Security and Rule of Law. 20-21 Mart. Ankara.
 • Yalazı, E. (2020). Panhellenizmin Kölelik Boyutu. Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, 7(1), 289-327.
 • Yıldırım, C. (2020). Soğuk Savaşın Simgesi Berlin Duvarı ve Sinemadaki Yansımaları. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi. 16(32), 145-172.

Details

Primary Language English
Subjects Sociology
Journal Section Research Articles
Authors

Fethi GÜNGÖR  This is me
YALOVA UNIVERSITY
0000-0003-2581-0205
Türkiye


Şeniz ASLAN  This is me (Primary Author)
YALOVA UNIVERSITY
0000-0002-0444-1335
Türkiye

Early Pub Date March 31, 2022
Publication Date March 31, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 2, Issue 1

total views 780 , views today 1