Boundaries of the Turkish Diaspora

This article briefly investigates the evolution of Turkish diaspora over the course of history and pays particular attention to major diaspora formation approaches. Then, it focuses on the Turkish Diaspora within which, before all else, emigration and changing borders are considered major components for diaspora formation. This paper also demonstrates that the history of Turkish emigrant communities began in the 19th century during the Ottoman era and dramatically increased after WWII, during the Turkish Republic era. This study, in particular, focuses on autochthonous aspects of the Turkish diaspora, which came into existence as a result of the Ottoman State’s territorial losses.
Diaspora, Turkish Diaspora, Autochthonous Diaspora, Migrant Diaspora
 • Abadan-Unat, N. (2017). Bitmeyen Göç. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Acehan, I. (2009). Ottoman Street in America: Turkish Leatherworkers in Peabody. International Review of Social History, 19-44.
 • Acehan, I. (2015). Ottoman Immigrants and the Formation of Turkish Red Crescent Societies in the United States. Perceptions, 59-76.
 • Ages, A. (1973). The Diaspora Dimension. The Hagues: Martinus Nijhoff.
 • Akgün, B. (2000). The Turkish Diaspora in the United States and Its Role in Promoting Turkish-American Relations. The Turkish Yearbook, 99-117.
 • Akgündüz, A. (1998). Migration to and From Turkey, 1783-1960: Types, Numbers and Ethno-Religous Dimensions. Journal of Ethnic and Migration Studies, 97-120.
 • Akın, V. (2004). Amerika’da İlk Türk Lobisi: Türk Teavün Cemiyeti. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, 453-521.
 • Albrecht, S. (2018). Dar al Islam Revisited. Leiden: Brill.
 • Algan, M. (Yöneten). (2018). Lübnan’da yaşayan Mardinliler: Beyrut Rüyası [Sinema Filmi].
 • Bali, R. (2004). Anadolu’dan Yeni Dünya’ya. İstanbul: İletişim.
 • Baumann, M. (2000). DIASPORA: GENEALOGIESOF SEMANTICS AND TRANSCULTURALCOMPARISON. Numen, 313-337.
 • Baycar, K. (2016). Küresel Göç Çağında Osmanlı Transatlantik Göçleri ve Sebepleri (1870-1914). Divan, 1-32.
 • Börtücene, İ. (1967). Milletlerarası İşgücü Hareketleri ve Türkiye. Sosyal Siyaset Konferansları, 1-46.
 • Brubaker, R. (2000). Accidental Diasporas and External Homelands in Central and Eastern Europe: Past and Present. Vienna: Insitut für Höhere Studien.
 • Butler, K. D. (2001). Defining Diaspora, Refining a Discourse. Diaspora: A Journal of Transnational Staudies, 189-219.
 • Çelik, B. (2008). Türk Diasporası. Türk Dış Politikası (s. 285-325). içinde İstanbul: Gökkubbe.
 • Çelik, L. (2009). Almanya’da Türk İzleri. Mainz: ESO.
 • Circle, H. (1982). The Heidelberg Manifesto. http://ghdi.ghidc.org/sub_document.cfm?document_id=857 adresinden alındı
 • Clifford, J. (1994). Diasporas. Cultural Anthropology, 302-338.
 • Cohen, R. (1995). Rethinking ‘Babylon’: Iconoclastic conceptions of the diasporic experience. Journal of Ethnic and Migration Studies(1), 5-18.
 • Cohen, R. (2008). Global Diasporas: An Introduction. Londra: Routledge.
 • DB. (1973). Yurtdışı Göç Hareketleri ve Vatandaş Sorunları. Ankara: Dışişleri Bakanlığı.
 • Dinçer, S. (2013). İlk Gurbetçiler: Harput’tan ABD’ye Emek Göçü (1850-1914). Geçmişten Geleceğe Harput Sempozyumu (s. 307-319). Elazığ: Fırat Üniversitesi.
 • DİYİH. (2015). Yurtdışındaki Vatandaşlarımıza İlişkin Gelişmeler ve Sayısal Bilgiler. Ankara: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı.
 • DPT. (1994). Yurtdışı Türk İşgücü Piyasası Alt Komisyonu Raporu. Ankara: Devlet Planlama Teşkilatı.
 • Dufoix, S. (2008). Diasporas. (W. Rodarmor, Çev.) Berkeley: University of California Press.
 • Ekinci, M. U. (2008). Reflections of the First Muslim Immigration to America in Ottoman Documents. D. Balgamış, & K. Karpat içinde, Turkish Migration to the United States: From Ottoman Times to the Present (s. 45-56). Wisconsin: Wisconsin University Press.
 • Gamlen, A. (2014). Diaspora Institutions and Diaspora Governance. International Migration Review, 180-217.
 • Gamlen, A. (2019). Human Geopolitcs. Oxford: Oxford University Press.
 • Genç, H., & Bozkurt, İ. (2010). Osmanlı’dan Brezilya ve Arjantin’e Emek Göçü ve Göçmenlerin Sosyo-Ekonomik Durumu. Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 71-103.
 • Gitmez, A. S. (2019). Türkiye’nin Dışgöç Öyküsü. Ankara: Bilim ve Sanat.
 • Gökdere, A. Y. (1978). Yabancı Ülkelere İşgücü Akımı ve Türk Ekonomisi Üzerine Etkileri. Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Grossman, J. (2018). Toward a Definition of Diaspora. Ethnic and Racial Studies, 1-20.
 • Gül, A. (1992). Ortadoğu Ülkelerinde Türk İşgücü ve Bu Ülkelerin İşgücü Açığı. Sosyal Siyaset Konferansları, 103-109.
 • Güngör, F. (2006). Kafkasya’da Soykırım ve Sürgün-Kısa Bir Sosyolojik Tahlil. Geçmişten Günümüze Kafkasların Trajedisi (s. 11-38). İstanbul: Kafkas Vakfı Yayınları.
 • Halman, S. (1980). Turks. S. Thernstorm, A. Orlov, & O. Handlin içinde, Harvard Encyclopedia of American Ethnic Groups (s. 992-996). Cambridge: Harvard University Press.
 • Harriman, H. H. (1973). The German Minority in Yugoslavia, 1941-1945. Oklahoma: Oklahoma State University.
 • HomelandSecurity. (2011). 2010 Yearbook of Immigration Statistics. Alexandria: Homeland Security.
 • İçduygu, A., Erder, S., & Gençkaya, Ö. F. (2014). Türkiye’nin Uluslararası Göç Politikaları, 1923-2023. İstanbul: Mirekoç.
 • Karpat, K. (1985). The Ottoman Emigration to America 1860-1914. International Journal of Middle East Studies, 175-209.
 • Karpat, K. (2010). Osmanlı’dan Günümüze Etnik Yapılanma ve Göçler. İstanbul: Timaş.
 • Kose, M. (2020). The development of diaspora policies through politicalparticipation of Turkish diaspora.
 • Kulaç, O., & Özgür, H. (2017). Sending Scholarship Students Abroad in Ottoman Empire. European Journal of Contemporary Education, 830-836.
 • Kurtuluş, B. (1999). Amerika Birleşik Devletleri’ne Türk Beyin Göçü. İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Kurubaş, E. (2017). Asimilasyondan Tanınmaya. İstanbul: Küre Yayınları.
 • Laitin, D. (1998). Identity Formation: The Russian Speaking Populations in the Near Abroad. Ithaca: Cornell University Press.
 • Martin, P. L. (1991). Bitmeyen Öykü: Batı Avrupa’ya Türk İşçi Göçü. Ankara: Uluslararası Çalışma Örgütü.
 • Miller, M. J., Haas, H. d., & Castles, S. (2013). The Age of Migration. New York: Guilford Press.
 • Mortan, K., & Sarfati, M. (2011). Vatan Olan Gurbet: Almanya’ya İşçi Göçünün 50. Yılı. İstanbul: Türkiye İşbankası Kültür Yayınları.
 • Nas, F. (2017). Ortadoğu’da Göç Dinamikleri: Mardin’den Beyrut’a bir Göç Araştırması. Ankara: Gece Kitaplığı.
 • Osborne, R. (2009). Greece in the Making, 1200-479 B.C. (Second Edition b.). Abingdon: Routledge.
 • Özdemirci, A. S. (2017). Lübnan’daki Mardinliler: Mardin Halkının Göçü. Ankara: Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi.
 • Özel, A. (2012). Klasik İslâm Devletler Hukukunda Ülke Kavramı ve Günümüzdeki Durum: İbn Teymiyye’nin Mardin Fetvası ile Benzeri Diğer Bazı Fetvalar. M.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 41-64.
 • Pehlivanoğlu, Ş. (1967). Dış Ülkelerdeki İşçilerimizin Sosyal ve Kültürel Meseleleri. Sosyal Siyaset Konferansları, 75-91.
 • Ragazzi, F. (2009). Governing Diasporas. International Political Sociology, 378-397.
 • Safran, W. (1991). Diasporas in Modern Societies: Myths of Homeland and Return. Diaspora: A Journal of Transnational Studies, 83-99.
 • Safran, W. (2005). The Jewish Diaspora in a Comperative and Theoretical Perspective. Israel Studies, 36-61.
 • SBB. (2015). Ekonomik ve Sosyal Göstergeler 1950-2014. Ankara: Strateji ve Bütçe Başkanlığı.
 • Sheffer, G. (2003). Diaspora Politics at Home Abroad. New York: Cambridge University Press.
 • Solomon, D. (2017). Israelis Ditch Country In Record Numbers — Outnumbering Immigrants. www.forward.com: https://forward.com/fast-forward/379998/israelis-ditch-country-in-record-numbers-outnumbering-immigrants/ adresinden alındı
 • Tölölyan, K. (2012). Diaspora Studies: Past, present and promise. Oxford: Oxford Diaspora Programme Working Papers.
 • Toprak, Z. (1981). Almanya’ya İlk İşçi ve Öğrenci Göçü 1916-1918. Bilim ve Sanat, 26-27.
 • Unat, N. A. (2017). Bitmeyen Göç. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Vertovec, S. (1997). Three Meanings of “Diaspora”, Exemplified among South Asian Religions . Diaspora: A Journal of Transnational Studies, 277-299.
 • Vertovec, S. (2006). Diasporas good? Diasporas bad? Oxford: Compas Working Paper No 41.
 • Waterbury, M. A. (2008). Bridging the Divide: Towards a comparative framework for understanding kin-state and migrant sending -state diaspora politics. Diaspora and Transnationalism Conceptual, Theoretical and Methodological Challenges (s. 1-24). Sala Teatro: IMISCOE.
 • YİS. (1976). Yurtdışındaki İşçilerimizin Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Problemleri ve Hal Çareleri. Ankara: Çalışma Bakanlığı Yurtdışı İşçi Sorunları Genel Müdürlüğü.
Primary Language en
Subjects International Relations
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-5250-0742
Author: Mehmet KÖSE (Primary Author)
Institution: Göç Araştırmaları Vakfı
Country: Turkey


Dates Publication Date : March 30, 2021
APA Köse, M . (2021). Boundaries of the Turkish Diaspora . Turkish Journal of Diaspora Studies , 1 (1) , 64-79 .

total views 1,205 , views today 3